Ochrana osobných údajov

Ďakujeme Vám za návštevu na našej webovej stránke. Tiež nás teší, že ste prejavili záujem o našu spoločnosť, ako aj o naše služby. Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a je v našom záujme, aby ste sa cítili pri návšteve našich internetových stránok v bezpečí. Vaše osobné údaje poskytované počas návštevy našich stránok spracovávame v zmysle ustanovení platných zákonov o ochrane osobných údajov. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje iba na naše webové stránky www.hsplus.sk, nie však na webové stránky prevádzkované tretími stranami, ktorých odkazy sa môžu nachádzať na našej stránke. Keďže naša spoločnosť (HS-PLUS, s.r.o.) nezodpovedá za rozsah ochrany osobných údajov na týchto stránkach, je vo Vašom vlastnom záujme preveriť si obsah opatrení na ochranu osobných údajov týchto stránok.

Získavanie a spracovanie osobných údajov

Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenajú naše webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, ako aj dátum a trvanie návštevy (a to technicky pomocou súborov cookies). Ostatné osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, t.j. keď s nami korešpondujete alebo vypĺňate formulár na našej stránke a uvádzate v ňom svoje osobné údaje berte na vedomie, že údaje, ktoré ste uviedli budú spracúvané na  účely uvedené  nižšie (časť použitie  a postúpenie  osobných údajov, účelová väzba)

Použitie a postúpenie osobných údajov, účelová väzba

Naša spoločnosť  použije vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na otázky týkajúce sa výrobku a na marketingové účely vždy len v takom rozsahu, aký je na to potrebný. Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu:
 • ak zadáte svoj dopyt cez kontaktný formulár (napr. žiadosť o servis, žiadosť o predvádzaciu jazdu....), účelom spracúvanie je odpoveď na Váš dopyt ( právny základ spracúvania je plnenie predzmluvných vzťahov, ktorých ste stranou). Doba uloženie osobných údajov sú 3 roky odo dňa spracovania Vášho dopytu.
 • ak zadáte svoj akýkoľvek iný  dopyt cez kontaktný formulár (napr. sťažnosť, žiadosť o pripravovaných akciách spoločnosti), účelom spracúvanie je odpoveď na Váš dopyt (právny základ spracúvania je oprávnený záujem našej spoločnosti) . Doba uloženie osobných údajov sú 3 roky odo dňa spracovania Vášho dopytu.
Vaše osobné údaje sú spracúvané na základe Vášho súhlasu:
 • Ak sa prihlásite na odber newsletteru: údaje použité pri prihlásení  k odberu (e-mailová adresa) budú použité iba na zasielanie newsletteru. Odoberanie môžete kedykoľvek ukončiť zaslaním dopytu cez kontaktný formulár alebo odhlásením sa z odberu  v e-maili, ktorým Vám bol newslettter doručený.  Účelom spracúvania je zasielanie informácií o produktoch, službách a podujatiach (právny základe spracúvania je váš súhlas). Doba spracúvania je pokiaľ nepríde k zrušeniu súhlasu  na odber.
Naša spoločnosť samozrejme nevykonáva všetko spracúvanie osobných údajov sama, ale prostredníctvom našich  spolupracovníkov, ktorý pre nás zabezpečujú správu stránky. Postúpenie osobných údajov štátnym úradom  a iným príjemcom je vždy iba  na základe zákona.

Cookies

Spoločnosť používa cookies na to, aby mohla sledovať preferencie návštevníkov a aby mohla podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé "súbory", ktoré sa uložia na váš pevný disk. Toto umožní uľahčenie navigácie a vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies nám pomáhajú aj pri identifikácii zvlášť populárnych oblastí našej internetovej ponuky. Tak môžeme obsahy našich internetových stránok cielene prispôsobiť vašim potrebám a tým zlepšiť našu ponuku. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookie na vašom počítači. V prípade vášho súhlasu je možné uložiť osobné údaje do cookies, napríklad pre uľahčenie chráneného prístupu on-line, takže nemusíte opakovane zadávať užívateľské ID a heslo. Naše webové stránky si môžete prezerať samozrejme aj bez cookies. Väčšina prehliadacích programov akceptuje cookies automaticky. Zápisu cookies na pevný disk môžete zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte "neakceptovať cookies". Presné nastavenie tejto funkcie nájdete v návode k vášmu prehliadaču. Cookies, ktoré sa do vášho počítaša už dostali, môžete kedykoľvek vymazať. Ak ale nebudete akceptovať cookies, môže to viesť k obmedzeniam funkcií našich ponúk.

Bezpečnosť

Spoločnosť HS-PLUS,s.r.o. prijíma na ochranu Vašich osobných údajov vhodné  technické a organizačné opatrenia, aby chránila Vaše osobné údaje pred  manipuláciou, stratou, zničením alebo neoprávneným prístupom k nim.

Vaše práva

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo od nás žiadať informáciu/potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak Vaše osobné údaje spracúvame máte :
 • Právo Získať prístup k týmto údajov
 • Právo na vyžiadanie  kópie osobných údajov
 • Právo Odvolať poskytnutý súhlas so spracúvaním osobných údajov
 • Právo na Opravu Vašich osobných údajov
 • Právo na Obmedzenie spracúvania Vašich  osobných údajov
 • Právo na Prenosnosť osobných údajov
 • Právo Namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • Právo Namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu
 • Právo na Vymazanie osobných údajov ( právo „ na zabudnutie“)
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
So svojou sťažnosťou sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk, ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne. Všetky vyššie uvedené práva sa uplatnia v rozsahu a za podmienok stanovených v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov .

Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 13 nariadenia GDPR.

Ochrana osobných údajov

Informácie nachádzajúce sa v tomto dokumente o spracovaní osobných údajov sú určené pre zákazníkov a budúcich zákazníkov (ďalej len „klienti“) spoločnosti HS-PLUS, s. r. o., Pod Táborom 32, Prešov (ďalej len „spoločnosť“).

Ochrana súkromia našich klientov je pre nás veľmi dôležitá a z tohto dôvodu postupujeme pri spracovaní Vašich osobných údajov s súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“) a súčasne ostatnými právnymi predpismi, ktoré dopĺňajú GDPR vo vzťahu k osobným údajom.

V tomto dokumente sa nachádzajú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, účel ich spracúvania ako aj Vaše práva v súvislosti s ich spracúvaním. Zároveň je tu uvedený aj spôsob, ako nás môžete kontaktovať v prípade, ak máte otázky ohľadom spracúvania osobných údajov.

Každá zmena, ktorá sa týka ochrany osobných údajov bude vždy zverejnená na našej internetovej stránke. Tieto ustanovenia sú taktiež upravené v zmluvnej dokumentácii a vo všeobecno - obchodných podmienkach, ktoré sú Vám odovzdávané pri uzavretí zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou.

Prosíme Vás o prečítanie nasledujúcich informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v tomto dokumente.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť HS-PLUS, s. r. o., Pod Táborom 32, 080 01 Prešov, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka č.2990/P.

Osobné údaje ktoré spracúvame

Predmetom spracúvania osobných údajov sú také údaje, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sme si ako spoločnosť mohli splniť naše zákonné povinnosti a taktiež aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby. Spracovanie osobných údajov o klientoch a budúcich klientoch sa týka týchto osobných údajov:

Identifikačné údaje – tieto údaje sa nachádzajú v každej zmluve alebo ponuke ktoré u nás uzatvárate. Patria sem titul, meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a všetky ďalšie údaje nachádzajúce sa na doklade totožnosti. Taktiež zahŕňajú číslo dokladu totožnosti, číslo vodičského preukazu a váš podpis

Kontaktné údaje – Patria sem údaje, ktoré slúžia na komunikáciu s klientom, a to telefónne číslo, e-mailová adresa a adresa na doručovacie korešpondencie.

Informácie o produktoch a službách, marketingové informácie - -patria sem informácie o produktoch a službách spoločnosti, ktoré ste zakúpili, nepovinné informácie ako sú preferované podujatia, plánovaná kúpa vozidiel, preferované značky, financovanie

Zdroj získavania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje získavame predovšetkým od Vás predovšetkým pri uzatváraní kúpnej zmluvy, prípadne v rámci predzmluvných vzťahov.

Účel spracovávania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu :

 • na marketingové a reklamné aktivity - Jedná sa hlavne o informácie o novinkách vo svete automobilov, špeciálnych ponukách, zvýhodneniach, nových modeloch, zasielanie newsletterov, časopisov a iných propagačných materiáloch a aktivitách, ktoré by priniesli Vám nejaké výhody. Na základe tohto súhlasu Vám zasielam tiež pozvánky na predvádzacie jazdy , výstavy a oslovujeme Vás ohľadom prieskumu spokojnosti s našimi službami a produktami. Na základe týchto prieskumov sa snažíme zlepšovať naše služby voči Vám. Kontaktovanie je je prostredníctvom e-mailu, sms, telefonicky alebo poštou.

Poskytnutie Vašich údajov a súhlasu je dobrovoľné. Ak takýto súhlas nemáme, vyššie uvedené informácie Vám neposkytneme.

Vaše osobné údaje spracovávame bez Vášho súhlasu ako nám to umožňuje platná legislatíva a to:

 • Za účelom objednania vozidla, uzatvorenia kúpnej zmluvy, plnenia povinností a záväzkov, ktoré z takto uzatvorených zmlúv plynú, jedná sa najmä o uplatňovanie práv zo záruky a uskutočnením zvolávacích akcií.
 • Za účelom prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel na Dopravnom inšpektoráte (spracovávanie osobných údajov je nevyhnutné na účely plnenia zmluvných vzťahov, ktorých ste zmluvnou stranou)
 • Za účelom vyhotovenia a vedenia evidencie účtovných dokladov a uskutočnenia platby (spracovávanie osobných údajov je nevyhnutné na účely plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa)
 • Za účelom vykonávania servisu a záručného servisu vozidiel a plnenia práv a povinností, ktoré pre prevádzkovateľa zo zmlúv vyplývajú (spracovávanie osobných údajov je nevyhnutné na účely plnenia zmluvných vzťahov, ktorých ste zmluvnou stranou)
 • Za účelom vyhotovenia ponuky na predaj vozidla (spracovávanie osobných údajov je nevyhnutné na účely plnenia zmluvných vzťahov, ktorých ste zmluvnou stranou)
 • Za účelom vyhotovenia záznamu o skúšobnej a predvádzacej jazdy (spracovávanie osobných údajov je nevyhnutné na účely plnenia zmluvných vzťahov, ktorých ste zmluvnou stranou)
 • Za účelom výpožičky alebo nájmu vozidla (spracovávanie osobných údajov je nevyhnutné na účely plnenia zmluvných vzťahov, ktorých ste zmluvnou stranou)
 • Za účelom predaja náhradných dielov (spracovávanie osobných údajov je nevyhnutné na účely plnenia zmluvných vzťahov, ktorých ste zmluvnou stranou)
 • Za účelom spracovávania odkazov z webu alebo aplikácie - ak nás prostredníctvom nášho webu požiadate o informácie budeme Vás na základe žiadosti kontaktovať (spracovávanie osobných údajov je nevyhnutné na účely plnenia zmluvných vzťahov, ktorých ste zmluvnou stranou)
 • Za účelom archivácie a evidencie registratúrnych záznamov v prípade archívnych dokladov/spracovávanie osobných údajov je nevyhnutné na účely splnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa/
 • Za účelom kontroly a prevencie prania špinavých peňazí, financovanie terorizmu (spracovávanie osobných údajov je nevyhnutné na účely splnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa)

Vaše osobné údaje spracovávame bez Vášho súhlasu na základe oprávneného záujmu na následovné účely:

 • Za účelom evidencie a vybavovania sťažností (oprávneným záujmom spoločnosti je zabezpečenie určitej úrovne poskytovaných služieb)
 • Za účelom bezpečnosti - naše obchodné a predajné priestory monitorujeme prostredníctvom kamerových záznamov / oprávneným záujmom spoločnosti je zabezpečenie ochrany osôb a majetku pred krádežou, vandalizmom a inými protiprávnymi krokmi/

 • Za účelom vedenia sporovej agendy - v prípade ak vaš nároky sme nútení riešiť súdnou cestou alebo spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú správou a vymáhaním pohľadávok /oprávneným záujmom sú naše práva a právom chránené záujmy/
 • Za účelom monitoringu našich vozidiel (oprávneným záujmom je ochrana majetku spoločnosti)
 • Za účelom overovania obchodných partnerov (oprávneným záujmom je ochrana dobrého mena spoločnosti, s dôrazom neuzatvárať obchodné vzťahy s partnermi, pri ktorých hrozí potencionálne riziko klientelizmu, financovania terorizmu a pod)
 • Za účelom evidencie kontaktných osôb dodávateľov (oprávneným záujmom je ochrana a bezpečnosť majetku spoločnosti)
 • Za účelom vnútornej správy a reportingu - vaše údaje spracovávame na plánovanie, vyhodnocovanie efektivity našich činností a aktivít za účelom úspešnosti predaja a vylepšovania obchodnej stratégie (oprávneným záujmom je udržania a rozvoj obchodnej stratégie a konkurencie schopností spoločnosti)

Spracovávanie Vašich osobných údajov sprostredkovateľom:

 • Za účelom uzatvorenia poistnej zmluvy alebo vyhotovenia ponuky na poistnú zmluvu (spracovávanie osobných údajov je nevyhnutné na účely splnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa)

 • Za účelom vyhotovenia ponuky financovania alebo uzatvorenia zmluvy o financovaní/spracovávanie osobných údajov je nevyhnutné na účely splnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa/
 • Za účelom obhliadky motorového vozidla po poistnej udalosti (spracovávanie osobných údajov je nevyhnutné na účely splnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa)

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové a reklamné účely

Váš súhlas so spracovávaním osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania vychádzajúceho zo súhlasu pred odvolaním. Z odvolania musí byť zrejmé, kto odvolanie podáva a tiež, že žiadate odvolenie súhlasu na marketingové a reklamné účely. Identifikujte sa uvedením svojho mena, priezviska, adresy, dátumu narodenia a telefónneho čísla. Odvolanie môžete zaslať na e-mailovú adresu predaj@hsplus.sk, prípadne poštou na adresu prevádzkovateľa. V prípade odvolania Vášho súhlasu alebo nesúhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové a reklamné účely, budeme túto Vaši požiadavku realizovať do 5 pracovných dní.

Kto prijíma Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje poskytujeme tretím subjektom len vtedy, ak je to nevyhnutné k dosiahnutiu účelu spracúvania. Niektoré údaje spracovávame prostredníctvom našich sprostredkovateľov alebo obchodných partnerov.

Medzi našich dodávateľov a obchodných partnerov patria:

 • externí dodávatelia webových služieb a IT služiab
 • poskytovatelia poštových a dopravných služieb
 • spoločnosti vykonávajúce externý finančný audit a poradenstvo
 • spoločnosti vykonávajúce právne poradenstvo
 • spoločnosti vykonávajúce asistenčné služby

Osobné údaje poskytujeme exekútorom, súdom, notárom, advokátom alebo iným organizáciam, ktoré sa podieľajú na vymáhaní pohľadávok

Osobné údaje poskytujeme importérovi vozidiel KIA - spoločnosti KIA MOTORS SALES Slovensko, s.r.o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, IČO : 35942894

Kde sa Vaše osobné údaje spracovávajú

Vaše osobné údaje sa spracovávajú najmä na Slovensku a v rámci krajín Európskej únie.

Ako dlho sa Vaše údaje uchovávajú

Vaše údaje uchovávame predovšetkým preto, aby sme Vám mohli poskytovať služby a produkty. Uchovávame ich po dobu 10 rokov.

Pri viacerých účeloch doba úchovávania vyplýva z osobitných zákonov – ako sú Občiansky zákonník č 40/1964 Zb., zákon o účtovníctve č.431/2002 Z.z. , zákon o ochrane a legalizácii príjmov č.297/2008.

V prípade ak ste nám súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové a reklamné aktivity udelili, spracovávame ich po dobu 5 rokov , pokiaľ to skôr neodvoláte.

V prípade, ak spracovávame Vaše osobné údaje na účely predzmluvných vzťahov , ako je vykonanie skúšobnej jazdy, vypracovanie cenovej ponuky, avšak ku uzatvoreniu zmluvy nedochádza, Vaše osobné údaje uchovávame na účely možného neskoršieho uzatvorenia zmluvy po dobu 3 rokov .

Po uplynutí doby, počas ktorej sme oprávnení spracovávať osobné údaje, sa tieto vymažú z našich databáz a informačných systémov.

Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracovávaním osobných údajov

V súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov máte právo od nás požiadať o informáciu o tom, či spracovávame Vaše osobné údaje

Ak takéto údaje spracovávame, máte právo:

 • Získať prístup k týmto údajom a získať informácie o účele spracovávania, kategórii Vašich osobných údajov, príjemcoch Vašich osobných údajov, informáciu o zdroji, odkiaľ Vaše údaje čerpáme a o dobe spracovávania.
 • Získať kópiu spracovávaných osobných údajov, a to formou Vašej žiadosti.
 • Odvolať poskytnutý súhlas so spracovávaním osobných údajov. Tento súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne doručením žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa alebo osobne v sídle prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracovávali.
 • Na opravu Vašich osobných údajov ak sa domnievate, že sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne.
 • Na obmedzenie spracovávania Vašich osobných údajov - môžete požiadať, aby sme obmedzili spracovávanie osobných údajov, ak si myslíte, že ich nepotrebujeme využívať
 • Na prenosnosť osobných údajov - Pokiaľ ste nám Vaše osobné údaje poskytli, máte právo na ich prenosnosť inému prevádzkovateľovi, ak si to určite.
 • Namietať proti spracovávaniu osobných údajov na účely priameho marketingu
 • Na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie) - Môžete nás o to požiadať, ak údaje ktoré ste nám poskytli už nie sú viac potrebné na plnenie pôvodného spracovávania
 • Podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - So svojou sťažnosťou sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava27, č .tel. +4210232313214, email statny.dozor@pdp.gov.sk v prípade ak sa domnievate, že došlo k spracovávaniu Vašich osobných údajov nezákonne, nespravodlivo.

Vyššie uvedené práva sa uplatnia v rozsahu a za podmienok stanovených v GDPR.